ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă**)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009
privind acordarea voucherelor de vacanţă**)
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 24 februarie 2009
Data intrarii in vigoare : 24 februarie 2009
Forma actualizata valabila la data de : 25 martie 2019
Prezenta forma actualizata este valabila de la 13 decembrie 2018 pana la 25 martie 2019
*) Notă CTCE:
Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009, publicate în Monitorul Oficial nr. 110 din 24 februarie 2009, la data de 25 martie 2019 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010; LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014; ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014; LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018.
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.
Având în vedere criza financiară existentă la nivel global, care afectează, în principal, întreprinderile mici şi mijlocii din România, precum şi situaţia creată de presiunile personalului bugetar pentru creşterea salariilor,
având în vedere faptul că întreprinderile mici şi mijlocii se află în prezent sub presiunea limitării posibilităţilor de creditare generată de criza financiară şi sunt din ce în ce mai afectate de lipsa de lichidităţi din economie, ceea ce generează şi întârzieri în încasarea facturilor aferente mărfurilor livrate sau serviciilor prestate în favoarea propriilor beneficiari,
având în vedere lipsa de forţă de muncă calificată la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii, generată de fenomenul de emigrare cu care ne-am confruntat în ultimii ani, care a generat deja creşteri salariale importante în sectorul privat în ultimii ani, pe fondul creşterii economice şi a necesităţii de a asigura o forţă de muncă stabilă,
având în vedere că în contextul actual generat de efectele crizei financiare întreprinderile mici şi mijlocii nu mai au resurse pentru a ţine pasul cu creşterile salariale anunţate în sectorul bugetar şi riscă să îşi piardă angajaţii,
având în vedere investiţiile făcute de majoritatea angajatorilor în pregătirea forţei de muncă angajate în vederea asigurării sustenabilităţii întreprinderilor în condiţiile concurenţiale generate de aderarea la Uniunea Europeană,
prin introducerea tichetelor de vacanţă, Guvernul intervine printr-o măsură urgentă în favoarea angajatului, căruia îi cresc veniturile reale, şi în favoarea angajatorului, care are posibilitatea şi este stimulat să acorde angajaţilor, alături de salariu, vacanţe în ţară, prin intermediul tichetelor de vacanţă, cu rol de recuperare a capacităţii de muncă, de creştere a productivităţii muncii salariatului şi de motivare a acestuia pentru a-şi menţine calitatea de salariat în respectiva întreprindere, ceea ce va genera stabilitate şi eficienţă mărite la nivelul sectorului privat şi în special în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.
Având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, este necesar a fi luate măsuri imediate pentru instituirea cadrului normativ privind acordarea tichetelor de vacanţă.
Neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă va duce la scăderea circulaţiei turistice în România, la creşterea ratei şomajului, aspecte care implicit vor genera un impact negativ asupra întregii economii.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 1
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a personalului salarial, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condiţiile legii, bonuri de valoare, denumite în continuare vouchere de vacanţă.
(la 06-07-2014 Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.)
(2) Instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.
(la 13-12-2018 Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018)
(2^1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, termenul „voucher de vacanţă” va fi interpretat ca făcând referire atât la voucherul de vacanţă pe suport hârtie, cât şi la voucherul de vacanţă pe suport electronic.
(la 04-07-2015 Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(2^2) Voucherele de vacanţă pe suport electronic sunt bonuri de valoare emise în format electronic, reglementate exclusiv de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, fiind destinate exclusiv achiziţionării pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(la 04-07-2015 Alin. (2^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(2^3) Voucherele de vacanţă pe suport hârtie şi pe suport electronic sunt emise în mod exclusiv pentru a fi folosite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(la 04-07-2015 Alin. (2^3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(2^4) În limita resurselor bugetare, angajatorul stabileşte, în condiţiile alin. (2), când acordă voucherele de vacanţă, de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz.
(la 30-06-2017 Alineatul (2^4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017)
(2^5) În cazul instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, modalitatea de acordare a indemnizaţiilor de vacanţă se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, fără a se diminua cuantumul anual acordat salariaţilor din administraţia publică centrală şi locală pentru vouchere de vacanţă sau echivalent.
(la 30-06-2017 Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017)
(3) Voucherele de vacanţă se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din domeniul bugetar, şi în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.
(la 06-07-2014 Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.)
(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă de către alţi angajatori decât cei prevăzuţi la alin. (2) reprezintă contravaloarea a maximum şase salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel stabilit în condiţiile legii.
(la 30-06-2017 Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017)
(5) Voucherele de vacanţă sunt integral suportate de către angajator, în condiţiile art. 3.
(la 06-07-2014 Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.)
(6) Abrogat.
(la 06-07-2014 Alin. (6) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.)
(7) Conţinutul minim al pachetului de servicii care se poate achiziţiona prin intermediul voucherelor de vacanţă va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(la 06-07-2014 Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.)
(8) Prestarea serviciilor achiziţionate de către unităţile afiliate prin intermediul voucherelor de vacanţă se face în structuri de primire turistice, autorizate de Autoritatea Naţională pentru Turism.
(la 04-07-2015 Alin. (8) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(9) Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanţă nu mai beneficiază de prima de vacanţă în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(la 06-07-2014 Alin. (9) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.)
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 04/03/2009
CAP. II
Angajatorii
ART. 2
(1) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă stabilesc de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative la nivelul unităţii sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii beneficiarilor contractarea achiziţionării voucherelor de vacanţă cu unităţile emitente, precum şi forma suportului acestora, respectiv suport electronic şi/sau hârtie.
(2) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă contractează serviciile privind emiterea voucherelor de vacanţă cu unităţile emitente, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
ART. 3
(1) Angajatorii, după caz, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau reprezentanţii beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanţă sub forma voucherelor de vacanţă, care să prevadă:
a) numărul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanţă şi nivelul sumelor care se acordă beneficiarilor sub forma voucherelor de vacanţă, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor;
b) categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanţă;
c) forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanţă, respectiv suport electronic şi/sau hârtie.
(2) În cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie.
ART. 4
Contractul pentru achiziţionarea voucherelor de vacanţă, încheiat între angajator şi unităţile emitente, va cuprinde următoarele clauze:
a) necesarul estimat anual de vouchere de vacanţă;
b) costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanţă pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum şi costul emiterii voucherului de vacanţă pe suport hârtie ori electronic, după caz;
c) informaţii cu privire la unităţile afiliate la care beneficiarii pot folosi voucherele de vacanţă;
d) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului;
e) modul de administrare şi utilizare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, inclusiv modul în care beneficiarul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii;
f) obligaţia angajatorilor de a colecta de la salariaţii lor şi de a transfera către unităţile emitente toate datele personale şi informaţiile referitoare la salariaţi care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
g) obligaţia unităţilor emitente de a păstra în condiţii de siguranţă datele primite de la angajatori şi de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;
h) obligaţia angajatorilor de a instrui salariaţii să nu vândă şi să folosească voucherele de vacanţă doar cu scopul de a achiziţiona serviciile prevăzute la art. 23, de la unităţile afiliate;
i) alte clauze considerate necesare de către părţi.
ART. 5
Angajatorii menţionaţi la art. 1 din ordonanţa de urgenţă, alţii decât unităţile din domeniul bugetar, care acordă vouchere de vacanţă beneficiarilor, vor cuprinde în bugetele de venituri şi cheltuieli, aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli, denumită «Vouchere de vacanţă», sumele destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanţă.
ART. 6
Pentru instituţiile şi autorităţile publice prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, voucherele de vacanţă se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie în bugetele proprii aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite.
(la 26-01-2018 Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017)
ART. 7
Sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacanţă pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum şi costul emiterii voucherului de vacanţă pe suport hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea emitentă şi primite de către angajator, se suportă, în condiţiile art. 3 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă, de către angajatori din bugetele proprii. În cazul instituţiilor publice, acestea se suportă de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli“ de la titlul «Bunuri şi servicii
ART. 7^1
(1) Valoarea voucherelor de vacanţă emise pe suport hârtie, respectiv valoarea voucherelor de vacanţă alimentată pe suport electronic, nu poate depăşi într-un an calendaristic valoarea stabilită potrivit art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, pentru un beneficiar.
(2) Voucherul de vacanţă are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
ART. 8
La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanţă se iau în calcul: valoarea nominală a voucherului de vacanţă, convenită de partenerii sociali, şi numărul de beneficiari, care vor beneficia de vouchere de vacanţă.
ART. 8^1
(1) Comenzile de achiziţie de vouchere de vacanţă transmise unităţilor emitente de către angajatori conţin cel puţin următoarele informaţii: numele şi prenumele beneficiarilor cărora li se atribuie voucherele, codul numeric personal al fiecărui beneficiar, în cazul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, numărul voucherelor de vacanţă acordat pentru fiecare beneficiar, valoarea nominală a voucherului de vacanţă şi valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă acordate fiecărui beneficiar.
(2) Comenzile de achiziţie de suporturi electronice pentru vouchere de vacanţă transmise unităţilor emitente de către angajatori conţin cel puţin numele, prenumele şi codul numeric personal corespunzător fiecărui beneficiar, valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă acordate fiecărui beneficiar.
(3) Suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanţă poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator.
(4) Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanţă să permită efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau plăţi către alte unităţi ce nu sunt unităţi afiliate conform legii.
ART. 9
(1) Angajatorii distribuie beneficiarilor vouchere de vacanţă cu respectarea strictă a prevederilor legale.
(2) Voucherele de vacanţă pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceştia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanţă pe suport hârtie.
(3) În cazul voucherelor de vacanţă pe suport electronic, unitatea emitentă transferă beneficiarilor valoarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, cu respectarea strictă a prevederilor legale.
(4) Valoarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic nu poate fi transferată de către unităţile emitente către beneficiari, dacă angajatorii nu au achitat unităţii emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic achiziţionate şi costurile legate de emiterea voucherelor de vacanţă pe suport electronic.
(5) Contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă, precum şi costurile aferente emiterii voucherelor de vacanţă pe suport electronic şi/sau costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanţă pe suport hârtie nu pot fi transferate de către angajator beneficiarilor.
ART. 10
Angajatorii sunt obligaţi să organizeze o evidenţă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 3 şi 5, pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie, respectiv potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 4 şi 6, pentru voucherele de vacanţă pe suport electronic.
CAP. III
Beneficiarii
ART. 12
(1) Beneficiarii care au primit vouchere de vacanţă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze voucherele de vacanţă în perioada menţionată pe acestea şi în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.
(2) Cuantumul acordat salariaţilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 3 alin. (2), sub forma voucherelor de vacanţă se stabileşte, în condiţiile legii, de către angajatori proporţional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an calendaristic.
(3) În cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanţă vor fi acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii, sau, după caz, de fiecare angajator proporţional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) În cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, care au mai mulţi angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul indemnizaţiei de vacanţă alege, în scris, unitatea care îi va acorda voucherele de vacanţă, având obligaţia de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea realizată.
(5) Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.
ART. 13
Se interzice beneficiarului:
a) utilizarea voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23;
b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanţă , în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanţă ;
c) comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.
ART. 14
Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.
ART. 14^1
(1) La sfârşitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport hârtie acordate pentru anul în curs şi neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale.
(2) Pentru voucherele de vacanţă alimentate pe suport electronic şi neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă va restitui valorile nominale către angajator. În cazul voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic şi necuvenite, precum şi în cazul încetării raporturilor de muncă, angajatorul are obligaţia de a comunica în timp util informaţiile relevante unităţii emitente, pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator.
(2^1) În cazul instituţiilor publice, restituirea contravalorii voucherelor de vacanţă pe suport hârtie prevăzute la alin. (1) sau a sumelor prevăzute la alin. (2) se face cu respectarea dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) La sfârşitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de vacanţă sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligaţia de a restitui angajatorului suportul electronic, iar acesta, la rândul lui, va restitui suportul electronic unităţii emitente.
(4) Utilizarea de către beneficiar de vouchere de vacanţă pe suport hârtie sau pe suport electronic necuvenite îl va obliga pe acesta la plata contravalorii voucherelor către angajator.
ANEXA NR. 1
la normele metodologice
*T*
ST
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate,
respectiv returnate de către angajatori,
în anul …….. luna ……………..
Denumirea angajatorului …………………………………
Adresa:
localitatea ………….., str. …………… nr. …….., sectorul ……. judeţul ……
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ……………………………..
Codul fiscal ………………………………………………………………………
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Nr. crt.
B – Denumirea unităţii/unităţilor emitente, numărul şi data contractului încheiat pentru achiziţionarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie
C – Explicaţii
D – Conform raportului contractual angajator – unitate emitentă
E – Voucherele de vacanţă pe suport hârtie distribuite beneficiarilor
F – Voucherele de vacanţă pe suport hârtie returnate unităţii emitente
G – Stocul final de vouchere de vacanţă pe suport hârtie
H – Observaţii: numărul şi data documentului de decontare a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie cu unitatea emitentă şi valoarea nominală a acestora
T
┌──┬─────┬───────────┬─────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┐
│A │B │C │D │E│F│G│H│
├──┼─────┼───────────┼──────────┬────────────┬─────────────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │Contractat│Achiziţionat│Serii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │vouchere de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │vacanţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │achiziţionate│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │De la … │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │la … │ │ │ │ │
├──┼─────┼───────────┼──────────┴────────────┴─────────────┼─┼─┼─┼─┤
│1.│ │Numărul de │ │ │ │ │x│
│ │ │vouchere │ │ │ │ │ │
│ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Valoarea │ │ │ │ │ │
│ │ │nominală │ │ │ │ │ │
│ │ │totală a │ │ │ │ │ │
│ │ │voucherelor│ │ │ │ │ │
│ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┤
│2.│ │Numărul de │ │ │ │ │x│
│ │ │vouchere │ │ │ │ │ │
│ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Valoarea │ │ │ │ │ │
│ │ │nominală │ │ │ │ │ │
│ │ │totală a │ │ │ │ │ │
│ │ │voucherelor│ │ │ │ │ │
│ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┤
│ │TOTAL│Numărul de │ │ │ │ │x│
│ │ │vouchere │ │ │ │ │ │
│ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Valoarea │ │ │ │ │ │
│ │ │nominală │ │ │ │ │ │
│ │ │totală a │ │ │ │ │ │
│ │ │voucherelor│ │ │ │ │ │
│ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │
└──┴─────┴───────────┴─────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┘
ST
T
┌─────────────────────┬────────────────────────┐
│Conducătorul │Conducătorul │
│unităţii, │compartimentului │
│…………………│financiar-contabilitate,│
└─────────────────────┴────────────────────────┘
ST Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre. ANEXA NR. 2 la normele metodologice

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a voucherelor de vacanţă pe suport electronic
achiziţionate de către angajatori, respectiv
returnate acestora, în anul ……. luna ……
Denumirea angajatorului …………………………………..
Adresa:
localitatea ………….., str. …………… nr. …….., sectorul ……. judeţul …………
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ………………………………….
Codul fiscal ……………………………………………………………..
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Nr. crt.
B – Denumirea unităţii/unităţilor emitente, numărul şi data contractului încheiat pentru achiziţionarea voucherelor de vacanţă pe suport electronic
C – Explicaţii
D – Conform raportului contractual angajator – unitate emitentă
E – Valoarea nominală totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic
F – Valoarea nominală totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă returnate angajatorului
G – Observaţii: numărul şi data documentului de decontare a voucherelor de vacanţă cu unitatea emitentă
T
┌──┬─────┬───────────┬──────────────────────────────────┬─┬─┬─┐
│A │B │C │D │E│F│G│
│ │ │ ├──────────┬────────────┬──────────┤ │ │ │
│ │ │ │Contractat│Achiziţionat│Numărul │ │ │ │
│ │ │ │ │ │unic de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │identi- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ficare a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suportului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │electronic│ │ │ │
├──┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─┼─┼─┤
│ │ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │
│1.│ │nominală │ │ │ │ │ │ │
│ │ │totală a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │voucherelor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─┼─┼─┤
│ │ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │
│2.│ │nominală │ │ │ │ │ │ │
│ │ │totală a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │voucherelor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─┼─┼─┤
│ │ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │
│ │TOTAL│nominală │ │ │ │ │ │ │
│ │ │totală a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │voucherelor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │de vacanţă │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┴─┴─┴─┘
ST
T
┌───────────────────┬──────────────────────────┐
│Conducătorul │Conducătorul │
│unităţii, │compartimentului │
│……………….│financiar-contabilitate, │
│ │……………………..│
└───────────────────┴──────────────────────────┘
ST
ANEXA NR. 3
la normele metodologice
T
ST
SITUAŢIA ANALITICĂ
a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie
distribuite beneficiarilor de către angajator
în luna ……………… anul ……
Denumirea angajatorului ……………………………………
Adresa:
localitatea ……….., str. ……. nr. …….., sectorul ………. , judeţul ……….
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ……………………………
Codul fiscal ……………………………………………………………..
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Nr. crt.
B – Numele şi prenumele beneficiarului de vouchere de vacanţă pe suport hârtie
C – Codul numeric personal
D – Numărul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie distribuite nominal
E – Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă
F – Seria voucherelor de vacanţă pe suport hârtie distribuite nominal (de la ………… la ………..)
G – Semnătura beneficiarului
T
┌───┬────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┐
│A │B │C │D │E │F │G │
├───┼────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │TOTAL: │ │X │ │ │ │
└───┴────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┘
ST
T
┌─────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Conducătorul │Conducătorul compartimentului│
│unităţii, │financiar-contabilitate, │
│…………………│………………………..│
│ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────────────┘
ST
ANEXA NR. 4
la normele metodologice
T
ST
SITUAŢIA ANALITICĂ
a voucherelor de vacanţă pe suport electronic
transferate beneficiarilor de către angajator
în luna ……………… anul ……
Denumirea angajatorului …………………………………..
Adresa:
localitatea ……….., str. …………… nr. …….., sectorul ………., judeţul ……..
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ………………………………..
Codul fiscal …………………………………………
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Nr. crt.
B – Numele şi prenumele beneficiarului de vouchere de vacanţă pe suport electronic
C – Codul numeric personal
D – Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă
E – Numărul unic de identificare a suportului electronic pe care au fost transferate voucherele de vacanţă
F – Semnătura beneficiarului
T
┌───┬──────────────────┬───┬───┬───┬───┐
│A │B │C │D │E │F │
├───┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│ │TOTAL: │ │X │ │ │
└───┴──────────────────┴───┴───┴───┴───┘
ST
T
┌──────────────────────┬───────────────────────────┐
│Conducătorul unităţii,│Conducătorul │
│………………….│compartimentului │
│ │financiar-contabilitate, │
│ │………………………│
└──────────────────────┴───────────────────────────┘
ST
–––-
Potrivit pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotărâre.
ANEXA NR. 5
la normele metodologice
T
ST
SITUAŢIA ANALITICĂ
a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie
returnate de beneficiari angajatorilor
în luna ……….. anul ………
Denumirea angajatorului ……………………………………
Adresa:
localitatea …………., str. ……………… nr. …….., sectorul ……………, judeţul ……..
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului …………………………………………
Codul fiscal ………………………………………..
T
┌────┬───────────┬────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Semnătura │
│Nr. │Numele şi │Codul │Numărul │Seria │Semnătura │persoanei │
│crt.│prenumele │numeric │voucherelor│vouchere-│beneficia-│desemnate │
│ │beneficia- │personal│de vacanţă │lor │rului │de │
│ │rului │ │pe suport │de │ │angajator │
│ │voucherelor│ │hârtie │vacanţă │ │să │
│ │de vacanţă │ │returnate │pe suport│ │primească │
│ │pe suport │ │de │hârtie │ │voucherele│
│ │hârtie │ │beneficiar │returnate│ │de │
│ │ │ │ │ │ │vacanţă │
│ │ │ │ │ │ │pe suport │
│ │ │ │ │ │ │hârtie │
│ │ │ │ │ │ │returnate │
├────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL: │x │x │ │ │x │
└────┴───────────┴────────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
ST
T
┌─────────────────────┬────────────────────────┐
│Conducătorul │Conducătorul │
│unităţii, │compartimentului │
│…………………│financiar-contabilitate,│
│ │………………… │
└─────────────────────┴────────────────────────┘
ST
ANEXA NR. 6
la normele metodologice
T
ST
SITUAŢIA ANALITICĂ
a voucherelor de vacanţă pe suport electronic
neutilizate de beneficiari şi returnate angajatorilor
de unitatea emitentă în luna ………. anul ………
Denumirea angajatorului …………………………………..
Adresa:
localitatea ………., str. ………… nr. …….., sectorul ……………, judeţul ……..
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului …………………………………
Codul fiscal ……………………………………………………………..
T
┌────┬───────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────
│Nr. │Numele şi │Codul │Valoarea │Numărul │Semnătura │Semnătura │
│crt.│prenumele │numeric │voucherelor│unic de │beneficia-│persoanei │
│ │beneficia- │personal│de vacanţă │identifi- │rului │desemnate de │
│ │rului │ │neutilizate│care a │ │angajator să │
│ │voucherelor│ │de benefi- │suportului│ │ţină evidenţa│
│ │de vacanţă │ │ciar şi │electronic│ │voucherelor │
│ │pe suport │ │returnate │pe care │ │de │
│ │electronic │ │angajato- │au fost │ │vacanţă │
│ │ │ │rului │alimentate│ │returnate │
│ │ │ │ │voucherele│ │ │
│ │ │ │ │de │ │ │
│ │ │ │ │vacanţă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────
│ │TOTAL: │x │x │ │ │x │
└────┴───────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────
ST
T
┌─────────────────────┬────────────────────────┐
│Conducătorul │Conducătorul │
│unităţii, │compartimentului │
│…………………│financiar-contabilitate,│
└─────────────────────┴────────────────────────┘
ST
ART. 1^1
Începând cu data de 1 decembrie 2018, operatorii economici astfel cum sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor acorda angajaţilor proprii primele de vacanţă numai sub forma voucherelor de vacanţă, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii, pentru un salariat.
(la 30-06-2017 Articolul 1^1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017)
ART. 2
(1) Voucherele de vacanţă, atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic, se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, denumite în continuare unităţi emitente.
(la 04-07-2015 Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(1^1) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(la 04-07-2015 Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(1^2) Pot avea calitatea de unităţi emitente persoanele juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de credit, persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (1^1).
(la 04-07-2015 Alin. (1^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(2) Fiecare voucher de vacanţă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni:
(la 04-07-2015 Partea introductivă a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
a) emitentul şi datele sale de identificare;
b) valoarea nominală a voucherului de vacanţă;
c) angajatorul şi datele sale de identificare;
d) numele, prenumele şi codul numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanţă;
e) spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat şi aplicării ştampilei unităţii afiliate;
f) interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea voucherului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanţă;
g) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanţă.
h) interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1);
(la 04-07-2015 Lit. h) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
i) elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.
(la 04-07-2015 Lit. i) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(2^1) Fiecare voucher de vacanţă pe suport electronic este valabil numai dacă menţiunile prevăzute la alin. (2) lit. a), c), d), g), h) şi i) sunt înscrise pe voucherul de vacanţă pe suport electronic sau stocate într-un alt mod în acesta.
(la 04-07-2015 Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(2^2) Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator şi pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de servicii turistice în unităţile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1).
(la 30-06-2017 Alineatul (2^2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017)
(2^3) Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar.
(la 04-07-2015 Alin. (2^3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(2^4) Unităţile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanţă, astfel încât să permită o evidenţă clară a sumelor utilizate în temeiul contractelor încheiate cu angajatorii şi cu unităţile afiliate.
(la 04-07-2015 Alin. (2^4) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(2^5) Unităţile emitente de vouchere de vacanţă pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea voucherelor de vacanţă sau pot încheia contracte cu organizaţii care administrează scheme/ aranjamente de plată ori alte organizaţii specializate, după caz.
(la 04-07-2015 Alin. (2^5) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(3) Unităţile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei voucherelor de vacanţă în condiţii de siguranţă.
(la 04-07-2015 Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(4) Voucherul de vacanţă are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, în cazul în care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.
(la 04-07-2015 Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(la 06-07-2014 Art. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.)
──────────
*) Notă CTCE:
Reproducem mai jos prevederile art. II din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014,
ART. II
(1) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2014, voucherele de vacanţă sunt emise de unităţile specializate autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
(2) Voucherele de vacanţă emise în condiţiile alin. (1) au perioadă de valabilitate până la 31 decembrie 2014.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 04/03/2009
CAP. IV
Unităţile emitente
ART. 16
(1) În vederea desfăşurării activităţii specializate, unităţile emitente încheie contracte cu unităţi afiliate, astfel cum sunt definite la art. 4 din ordonanţa de urgenţă.
(2) Unităţile emitente au obligaţia ca înainte de încheierea contractelor să solicite unităţilor afiliate licenţa de turism în cazul agenţiilor de turism şi certificatul de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice.
(3) Unităţile emitente încheie contracte numai cu unităţile afiliate care deţin licenţă de turism sau certificat de clasificare, după caz, emise de Autoritatea Naţională pentru Turism şi care sunt valabile la data încheierii contractului.
(4) Lista unităţilor turistice autorizate va fi transmisă unităţilor emitente de către Autoritatea Naţională pentru Turism prin publicarea pe site-ul oficial propriu.
ART. 16^1
În scopul garantării accesului beneficiarilor de vouchere de vacanţă pe suport electronic la un număr cât mai mare de unităţi afiliate, unităţile emitente pot folosi, în procesul de emitere, utilizare, circulaţie şi administrare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, aplicaţiile şi infrastructura deja existente şi disponibile la unităţile afiliate sau pot dezvolta propriile platforme.
ART. 17
(1) Unităţile emitente înscriu în factura de livrare a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, în vederea decontării de către angajator, cel puţin următoarele:
a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de vouchere de vacanţă a unităţii emitente;
b) numărul de vouchere de vacanţă pe suport hârtie;
c) costul emiterii voucherelor de vacanţă pe suport hârtie;
d) valoarea nominală a unui voucher de vacanţă, imprimată pe acesta, din seria livrată;
e) valoarea totală corespunzătoare numărului de vouchere de vacanţă livrat;
f) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitentă.
(2) Unităţile emitente înscriu în factura de livrare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, în vederea decontării de către angajator, cel puţin următoarele:
a) valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic;
b) costul emiterii voucherelor de vacanţă pe suport electronic;
c) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitentă.
(3) Unităţile emitente facturează distinct către angajator costul suportului electronic pe care se alimentează voucherele de vacanţă sau al înlocuirii acestuia.
(4) Unităţile emitente înscriu într-o anexă la factura fiscală numărul unic de identificare a suportului electronic, în conformitate cu standardele de securitate aplicabile respectivului suport electronic pe care sunt alimentate voucherele de vacanţă, corespunzător fiecărui beneficiar, potrivit comenzii de achiziţie primite de la angajator, şi valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă acordate fiecărui beneficiar.
ART. 18
Unităţile emitente sunt obligate:
a) să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază sunt înregistraţi fiscal, pentru încasarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie şi/sau pe suport electronic de la instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, inclusiv în cazul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, şi la societăţi bancare pentru încasarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie şi/sau pe suport electronic de la celelalte categorii de angajatori. Închiderea acestor conturi sau subconturi de plăţi se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituţiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie emise şi încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor afiliate. Aceste conturi sunt conturi cu funcţionalitate specială şi nu sunt supuse executării silite prin poprire, în sensul art. 781 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
b) să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază sunt înregistraţi fiscal pentru încasarea costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanţă pe suport electronic, inclusiv a costului suportului electronic şi/sau a costului imprimatelor reprezentând vouchere de vacanţă pe suport hârtie, de la instituţiile publice, indiferent de modalitate de organizare şi finanţare, inclusiv în cazul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, şi la societăţi bancare pentru încasarea costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanţă pe suport electronic, inclusiv a costului suportului electronic şi/sau a costului imprimatelor reprezentând vouchere de vacanţă pe suport hârtie, de la celelalte categorii de angajatori;
b^1) prin conturile sau subconturile de plăţi deschise potrivit lit. a), la rambursarea de sume către unităţile afiliate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă şi unităţile afiliate respective şi la rambursarea de sume către unităţile afiliate, fie direct de către unităţile emitente autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, fie indirect, prin intermediul organizaţiilor specializate/schemelor de plăţi naţionale ori internaţionale, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă şi unităţile afiliate respective. Decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic se face între unităţile afiliate şi unităţile emitente, prin intermediul instituţiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizaţiilor care administrează scheme/aranjamente de plată ori al altor organizaţii care dezvoltă sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme. Închiderea conturilor sau subconturilor de plăţi prevăzute la lit. a) se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituţiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic/hârtie emise şi încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor afiliate;
c) să organizeze o evidenţă operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 7, 9 şi 11, pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie, şi, respectiv, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 8, 10 şi 12, pentru voucherele de vacanţă pe suport electronic, şi să transmită date centralizatoare Ministerului Finanţelor Publice;
d) să asigure securitatea livrării voucherelor de vacanţă la angajator şi a celor returnate de la unităţile afiliate, cu respectarea prevederilor legale în materie;
e) să asigure elemente de securitate pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie şi/sau pe suport electronic;
f) să asigure transparenţa şi managementul circuitului financiar;
g) să nu utilizeze sumele aferente voucherelor de vacanţă pentru reinvestirea în alte scopuri decât cele prevăzute de ordonanţa de urgenţă;
h) să implementeze sisteme şi procese organizaţionale care să permită autorizarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă pe suport electronic, exclusiv la şi doar în măsura în care unitatea afiliată are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu ordonanţa de urgenţă şi cu prezentele norme metodologice şi în măsura în care identitatea unităţii afiliate poate să fie stabilită cu exactitate la momentul autorizării tranzacţiei, în baza unuia sau mai multor elemente de identificare ale acesteia.
ART. 19
În cazul în care la unităţile emitente Ministerul Finanţelor Publice, prin organele abilitate potrivit legii, constată nerespectarea prevederilor art. 18, a criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare, precum şi a altor încălcări ale prezentei hotărâri şi a ordonanţei de urgenţă, poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cauză.
ART. 20
(1) Imprimatul reprezentând voucherul de vacanţă emis de unitatea emitentă trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii:
a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de vouchere de vacanţă comandat de către angajator în baza contractului de achiziţionare a voucherelor de vacanţă ;
b) emitentul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare;
c) angajatorul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare;
d) datele beneficiarului: numele, prenumele şi codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanţă;
e) valoarea nominală a voucherului de vacanţă , în cifre şi în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unităţii emitente;
f) spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat, locaţia şi ştampila unităţii afiliate;
g) interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea voucherului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanţă ;
h) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanţă : luna şi anul emiterii şi luna şi anul expirării.
i) interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate;
j) elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României.
(2) Suportul electronic emis de unităţile emitente trebuie să aibă înscrise sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele elemente obligatorii:
a) emitentul şi datele sale de identificare;
b) angajatorul şi datele sale de identificare;
c) numele, prenumele şi codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanţă;
d) interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate, imprimată pe versoul suportului electronic;
e) numărul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;
f) perioada de valabilitate a suportului electronic;
g) elemente de siguranţă a suportului electronic, de exemplu PIN, CIP;
h) cuvintele «VOUCHER DE VACANŢĂ ELECTRONIC», cu litere majuscule pe faţa suportului electronic;
i) elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României.
ART. 20^1
(1) Voucherele de vacanţă pe suport electronic care sunt transferate primele către beneficiari de către unităţile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, în baza principiului «primul intrat primul ieşit» («first-in-first-out»), demonstrat prin evoluţia soldului voucherelor de vacanţă pe suport electronic.
(2) Sistemul voucherelor de vacanţă pe suport electronic organizat de către unităţile emitente în colaborare cu angajatorii trebuie să permită beneficiarilor voucherelor de vacanţă pe suport electronic accesul la informaţiile privind utilizarea şi soldul valorii nominale a voucherelor de vacanţă transferate beneficiarilor.
(3) Angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze beneficiarii cu privire la data alimentării şi valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe suportul electronic.
ART. 20^2
(1) Unităţile afiliate care au încheiat contracte de servicii cu unităţile emitente, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, sunt identificate conform art. 18 lit. h), la nivel de platformă sau de schemă/aranjament de plată, după caz, pentru a permite unităţilor emitente cu care au încheiat contracte de servicii, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, să autorizeze on-line tranzacţiile cu vouchere de vacanţă pe suport electronic efectuate de către beneficiari, exclusiv la acea unitate afiliată care are un contract de servicii valabil încheiat cu o unitate emitentă în baza legii.
(2) Elementele de identificare prevăzute la art. 18 lit. h) şi solicitate de unităţile emitente se menţionează în contractul încheiat între unitatea afiliată şi unitatea emitentă. În cazul schimbării oricărui element de identificare menţionat la art. 18 lit. h), unitatea afiliată este obligată să informeze unitatea emitentă cu privire la respectiva modificare.
(3) Unităţile afiliate care au încheiat contracte de servicii cu unităţile emitente trebuie să afişeze la intrarea în unităţile lor turistice autocolantele speciale furnizate de către unităţile emitente.
ART. 20^3
(1) Entităţile procesatoare şi alte organizaţii specializate utilizate de unităţile emitente pentru a realiza tranzacţiile cu vouchere de vacanţă sunt îndreptăţite să primească şi să utilizeze oricare din informaţiile menţionate la art. 20, iar unităţile emitente trebuie să furnizeze aceste informaţii la solicitarea entităţilor procesatoare sau a organizaţiilor specializate implicate în realizarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă.
(2) Informaţiile pot fi utilizate numai în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale care rezultă din contractele specifice sectorului de vouchere de vacanţă.
ART. 21
Documentele justificative privind operaţiunile unităţilor emitente cu angajatorii şi unităţile afiliate sunt păstrate potrivit dispoziţiilor legale.
ART. 25
(1) Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind emiterea, achiziţionarea şi utilizarea voucherelor de vacanţă se face cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi a reglementărilor contabile aplicabile.
(2) Evidenţa mişcării voucherelor de vacanţă pe suport hârtie se ţine la valoarea nominală imprimată pe acestea.
(3) Gestionarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea angajatorilor, respectiv conducerea unităţilor emitente şi a unităţilor afiliate.
(4) Evidenţa tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă pe suport electronic se realizează de către unităţile emitente prin intermediul unui sistem informatic care să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiţii de protecţie şi siguranţă pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.
ANEXA NR. 7
la normele metodologice
*T*
ST
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie
emise şi alimentate de unitatea emitentă
în semestrul ………… anul ……
Denumirea unităţii emitente ………………………………..
Adresa:
localitatea …………, str. …… nr. ………, sectorul ………., judeţul …………..
Numărul autorizaţiei de funcţionare …………………………………………………..
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ………………………………
Codul fiscal ………………………………………….
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Cantitatea
B – Valoarea
T
┌────┬─────────────┬────┬──────┬───────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │Din care: │
│ │ │ │Total ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Nr. │Explicaţii │U.M.│semes-│Luna │Luna │Luna │Luna │Luna │Luna │
│crt.│ │ │tru │I │II │III │IV │V │VI │
│ │ │ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │ │ │ │A │B │A │B │A │B │A │B │A │B │A │B │
├────┼─────────────┼────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Vouchere de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe suport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │hârtie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţionate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decontate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tori conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anexei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Vouchere de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe suport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │hârtie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │returnate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tori ca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │neutilizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │beneficiari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anexei nr. 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Vouchere de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe suport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │hârtie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │decontate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anexei nr. 11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
ST
Cantitate = numărul total de vouchere de vacanţă.
T
┌───────────────────────┬──────────────────────────┐
│Conducătorul unităţii, │Conducătorul │
│…………………..│compartimentului │
│ │financiar-contabilitate, │
│ │……………………..│
└───────────────────────┴──────────────────────────┘
ST
ANEXA NR. 8
la normele metodologice
T

ST
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a voucherelor de vacanţă pe suport electronic
emise de unitatea emitentă în
semestrul …………………. anul ……
Denumirea unităţii emitente ……………………………………
Adresa:
localitatea ………., str. ……….. nr. ……………., sectorul ………, judeţul ………..
Numărul autorizaţiei de funcţionare ……………………………………..
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului …………………
Codul fiscal ………………………………………………………….
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
Total semestru (valoric)
T
┌────┬─────────────┬────┬──────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Explicaţii │U.M.│Total │Din care: │
│crt.│ │ │semes-├────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │tru │Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│
│ │ │ │ │I │II │III │IV │V │VI │
├────┼─────────────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Vouchere de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │achiziţionate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decontate de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tori conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anexei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Vouchere de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │returnate de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │către │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │angajatori ca│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neutilizate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │beneficiari │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anexei nr. 10│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Vouchere de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │vacanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decontate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anexei nr. 12│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
ST
T
┌──────────────────────┬────────────────────────┐
│Conducătorul unităţii,│Conducătorul │
│………………….│compartimentului │
│ │financiar-contabilitate,│
│ │……………….. │
└──────────────────────┴────────────────────────┘
ST
ANEXA NR. 9
la normele metodologice
T
ST
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie
pe angajatori în luna ……….. anul ….
Denumirea unităţii emitente …………………………………
Adresa:
localitatea……….., str. …………. nr. …………, sectorul …………………., judeţul ……………
Numărul autorizaţiei de funcţionare …………………………..
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ………
Codul fiscal ……………………………………………….
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Nr. crt.
B – Denumirea angajatorilor
C – Codul fiscal
D – Numărul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate
E – Seriile voucherelor de vacanţă achiziţionate pe suport hârtie (de la …… la …….)
F – Valoarea nominală a unui voucher de vacanţă pe suport hârtie
G – Valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate (col. 3 x col. 5)
H – Numărul şi data actului de achiziţionare şi de decontare a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie
I – Numărul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie returnate de angajatori
J – Numărul şi data documentului de returnare
T
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│A │B │C │D │E │F │G │H │I │J │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
ST
T
┌─────────────────────┬────────────────────────┐
│Conducătorul │Conducătorul │
│unităţii, │compartimentului │
│…………………│financiar-contabilitate,│
│ │…………………. │
└─────────────────────┴────────────────────────┘
ST
ANEXA NR. 10
la normele metodologice
T
ST
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a voucherelor de vacanţă pe suport electronic
pe angajatori în luna …………. anul ……..
Denumirea unităţii emitente ………………………………….
Adresa:
localitatea ………….., str. …………… nr. …………., sectorul ………., judeţul ……….
Numărul autorizaţiei de funcţionare ………………………….
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ……..
Codul fiscal ………………………………………………
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Nr. crt.
B – Denumirea angajatorilor
C – Codul fiscal
D – Valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe suporturile electronice
E – Numărul şi data actului de achiziţionare şi decontarea voucherelor de vacanţă pe suport electronic
F – Valoarea voucherelor de vacanţă pe suport electronic neutilizate de beneficiari returnate angajatorilor
G – Numărul şi data documentului de returnare, în care să se specifice numărul de identificare a suportului electronic de pe care au fost returnate voucherele de vacanţă
H – Numărul de suporturi electronice active alimentate
I – Numărul de suporturi electronice anulate
T
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│A │B │C │D │E │F │G │H │I │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
ST
T
┌─────────────────────┬────────────────────────┐
│Conducătorul │Conducătorul │
│unităţii, │compartimentului │
│…………………│financiar-contabilitate,│
│ │…………………. │
└─────────────────────┴────────────────────────┘
ST
ANEXA NR. 11
la normele metodologice
T

ST
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie
pe unităţi afiliate, decontate de unitatea emitentă
în luna ……………….. anul ……….
Denumirea unităţii emitente ………………………………….
Adresa:
localitatea ……………, str. …………. nr. …………….., sectorul ………., judeţul ……………..
Numărul autorizaţiei de funcţionare ………………………………….
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ……………..
Codul fiscal ………………………………………………………
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Nr. crt.
B – Denumirea unităţii afiliate
C – Numărul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie primite de la beneficiari
D – Valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă pe suport hârtie primite de la beneficiari
E – Numărul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie decontate de către unitatea emitentă
F – Valoarea totală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie decontată unităţii afiliate de unitatea emitentă
G – Numărul şi data documentului de decontare
H – Observaţii
T
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│A │B │C │D │E │F │G │H │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
ST
T
┌─────────────────────┬────────────────────────┐
│Conducătorul │Conducătorul │
│unităţii, │compartimentului │
│…………………│financiar-contabilitate,│
│ │…………………. │
└─────────────────────┴────────────────────────┘
ST
ANEXA NR. 12
la normele metodologice
T
ST
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a voucherelor de vacanţă pe suport electronic
pe unităţi afiliate, decontate de unitatea emitentă
în luna ……………….. anul ……….
Denumirea unităţii emitente ………………………………..
Adresa:
localitatea ………………, str. …………….. nr. …………….., sectorul ………., judeţul ………….
Numărul autorizaţiei de funcţionare …………………………………..
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ………………
Codul fiscal ………………………………………………….
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Nr. crt.
B – Denumirea unităţii afiliate
C – Valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă utilizate de beneficiari
D – Valoarea totală a voucherelor de vacanţă decontată unităţii afiliate de unitatea emitentă
E – Observaţii
T
┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│A │B │C │D │E │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
ST
T
┌─────────────────────┬────────────────────────┐
│Conducătorul │Conducătorul │
│unităţii, │compartimentului │
│…………………│financiar-contabilitate,│
│ │…………………. │
└─────────────────────┴────────────────────────┘
ST
└──────────────────────────────────────
ART. 3
(1) Abrogat.
(la 06-07-2014 Alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.)
(2) Abrogat.
(la 06-07-2014 Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.)
(la 30-06-2017 Alineatul (3) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017)
(4) Abrogat.
(la 06-07-2014 Alin. (4) al art. 3 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.)
(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei, până la 100 lei, valoare nominală maximă pe voucher.
(la 30-06-2017 Alineatul (5) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017)
(6) Angajatorul care achiziţionează direct de la o unitate emitentă necesarul de vouchere de vacanţă pe suport hârtie achită atât contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă, cât şi costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanţă.
(la 04-07-2015 Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(7) Angajatorul care contractează cu o unitate emitentă serviciul de emitere a voucherului de vacanţă pe suport electronic achită contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă distribuite angajaţilor, precum şi costul emiterii suportului electronic.
(la 04-07-2015 Alin. (7) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(8) Valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordată angajaţilor, fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic, nu poate să fie diminuată în niciun mod.
(la 04-07-2015 Alin. (8) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
*) Notă CTCE:
Conform literei a) a art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009. Prevederile privind scutirea de la plata contribuţiilor sociale obligatorii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 rămân în vigoare.
ART. 3^1
(1) Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator şi unitatea afiliată de către unităţile emitente este de maximum 1% din valoarea voucherului de vacanţă, care conţine elementele minime obligatorii.
(2) Introducerea la cererea angajatorului sau a unităţii afiliate a altor elemente grafice faţă de cele minime obligatorii va fi negociată cu emitenţii şi nu va face obiectul limitării prevăzute la alin. (1).
(la 30-06-2017 Articolul 3^1 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017)
ART. 4
(1) Operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Turism, conform Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, care deţin structuri de primire turistice clasificate şi/sau agenţii de turism licenţiate şi care acceptă vouchere de vacanţă ca modalitate de plată, se denumesc, în mod convenţional şi în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţi afiliate.
(1^1) Autoritatea Naţională pentru Turism va transmite unităţilor emitente lista cu unităţile afiliate.
(la 04-07-2015 Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(2) Comisionul maxim perceput de agenţiile de turism, în calitate de unităţi afiliate, nu poate depăşi 10% din valoarea pachetului de servicii oferit utilizatorilor voucherelor de vacanţă.
(la 06-07-2014 Art. 4 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.)
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 04/03/2009
CAP. V
Unităţile afiliate
ART. 22
(1) Unităţile afiliate, definite potrivit art. 4 din ordonanţa de urgenţă, pot încheia contracte de prestări de servicii cu unităţile emitente dacă deţin licenţă de turism valabilă în cazul agenţiilor de turism şi, respectiv, certificat de clasificare valabil în cazul structurilor de primire turistice, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Unităţile afiliate vor încheia contracte de prestări de servicii cu unităţile emitente. În acest contract va fi prevăzut costul decontării voucherelor de vacanţă. Orice altă activitate prestată de emitenţi, cu excepţia decontării voucherelor, la cererea expresă a unităţii afiliate va fi negociată de aceştia şi facturată în mod separat. În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente, unităţile afiliate au următoarele obligaţii:
a) să respecte interdicţiile prevăzute pentru beneficiari la art. 13;
b) să primească voucherele de vacanţă doar pentru prestaţiile prevăzute în art. 23;
c) să completeze în spaţiul destinat fiecărui voucher de vacanţă pe suport hârtie utilizat locaţia, data primirii voucherului de vacanţă şi să aplice ştampila;
d) să prezinte unităţii emitente la termenele stabilite prin contract şi după prestarea serviciilor voucherele de vacanţă pe suport hârtie primite, datate şi ştampilate, în vederea decontării;
e) în cazul voucherelor de vacanţă pe suport electronic, să debiteze valoarea exactă a serviciilor turistice achiziţionate de beneficiar şi să îi înmâneze acestuia o dovadă imprimată care conţine suma debitată;
f) să implementeze proceduri şi procese organizaţionale care să permită verificarea eligibilităţii pachetelor de servicii achiziţionate de beneficiari;
g) alte obligaţii stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente.
(3) Unităţile afiliate nu primesc vouchere de vacanţă cu termenul de valabilitate expirat; în caz contrar acestea nu se vor deconta de unitatea emitentă.
ART. 23
(1) Pachetul de servicii turistice care poate fi achiziţionat pe baza voucherelor de vacanţă poate cuprinde servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement.
(2) Conţinutul minim al pachetului de servicii turistice conţine în mod obligatoriu servicii de cazare.
ART. 5
(1) Abrogat.
(la 06-07-2014 Alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.)
(2) Orice plată se face numai prin intermediul societăţilor bancare sau prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, potrivit legii.
(la 04-07-2015 Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(3) Unităţile emitente vor plăti unităţilor afiliate cu care au încheiat contracte pentru decontarea voucherelor de vacanţă contravaloarea acestora după prestarea serviciilor de turism.
(la 04-07-2015 Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
ART. 6
(1) Se interzice unităţii afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanţă.
(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unităţile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanţă se suportă de către angajat, titular al voucherelor de vacanţă.
(la 04-07-2015 Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
(la 06-07-2014 Art. 6 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 94 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014.)
ART. 7
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 7 puncte – amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanţă de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanţă.
(la 10-07-2017 Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017)
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte – amendă şi retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenţei de turism acceptarea de către unităţile afiliate de vouchere de vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care nu îndeplinesc condiţiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).
(la 10-07-2017 Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017)
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte – amendă următoarele:
a) fapta unităţii afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanţă;
b) comercializarea voucherelor de vacanţă de către angajaţi, angajatori, unităţile afiliate şi structurile de primire turistice;
c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă utilizate de angajaţi;
d) emiterea de vouchere de vacanţă cu alte valori nominale decât cele prevăzute la art. 3 alin. (5);
e) emiterea de vouchere de vacanţă de către alte entităţi decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1).
(la 10-07-2017 Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017)
(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte – amendă şi retragerea licenţei de turism agenţiei de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta agenţiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziţionare cu vouchere de vacanţă la un preţ mai mare faţă de preţul pachetului similar de servicii achiziţionat prin alte mijloace de plată.
(la 10-07-2017 Alineatul (4) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017)
(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte – amendă fapta unităţilor emitente de a emite vouchere de vacanţă cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (2^1) şi (2^2).
(la 10-07-2017 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017)
(5^1) Un punct – amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii.
(la 30-06-2017 Articolul 7 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017)
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism.
(7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) – (5) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(la 04-07-2015 Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 29 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015, care modifică art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.)
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 04/03/2009
ART. 24
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu 3 până la 6 puncte-amendă:
a) distribuirea de către angajatori către beneficiari a voucherelor de vacanţă sau transferul de către unităţile emitente către beneficiari a valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, fără respectarea strictă a prevederilor legale;
b) distribuirea de către angajatori a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, dacă aceştia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanţă pe suport hârtie;
c) transferul valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic de către unităţile emitente către beneficiari, dacă angajatorii nu au achitat unităţii emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic achiziţionate şi costurile legate de emiterea voucherelor de vacanţă pe suport electronic;
d) transferul de către angajatori către beneficiari a contravalorii nominale a voucherelor de vacanţă, precum şi a costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanţă pe suport electronic şi/sau a costului imprimatelor reprezentând voucherele de vacanţă pe suport hârtie;
e) încheierea contractelor de către unităţile emitente cu unităţile afiliate, fără solicitarea în prealabil a licenţei de turism, în cazul agenţiilor de turism, şi a certificatului de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice;
f) încheierea contractelor de către unităţile emitente cu unităţile afiliate care nu deţin licenţă de turism, în cazul agenţiilor de turism, sau certificat de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice, valabile la data încheierii contractului;
g) nerealizarea de către unităţile emitente a evidenţei tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă pe suport electronic, prin intermediul unui sistem informatic care să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiţii de protecţie şi siguranţă pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.
(2) Utilizarea de către beneficiari a voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23 constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune şi se sancţionează cu 2 până la 6 puncte-amendă.
(3) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit în condiţiile legii.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d) şi g) se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, iar a celor prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi alin. (2) se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Turismului.
(5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 27
Angajatorii, unităţile emitente şi unităţile afiliate au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate în acţiunea de control, sub sancţiunile prevăzute de dispoziţiile legale.
ART. 8
În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Turismului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale vor supune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 04/03/2009
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate potrivit cu prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.
(2) Salariaţii care primesc voucherele de vacanţă sunt denumiţi în continuare beneficiari.